X Stäng
Betesmark
Lövängsrest
Bytomt-gårdstomt
Lövskog
Äldre narturskogsartad skog
Betesmark
Åker med skyddszon
7
Krokstorp 1:3